Wie ons is

Deo Victoria is oorspronklik ‘n Afrikaans sprekende Gemeente, wat in 1976 in Newcastle gevestig is. In 2015 het ons ook na die Engels sprekende mense van Newcastle begin uitreik, en ons eerste Engelse diens in Februarie 2015 begin. Ons is baie opgewonde om ook Engels sprekende mense deel te maak van ons wonderlike familie van gelowiges.

By Deo Victoria is ons ‘n Familie van Bybelse gelowiges. Ons is lief vir God, lief vir ons naaste en ons het ook sondaars lief. Deur vir mekaar lief te wees, druk ons ook ons liefde vir God uit. Ons wil almal wat na Deo Victoria toe kom, help om te groei in hul verhouding met Jesus Christus. Ons wil sien dat mense gered word; genees word; bevry word; dissipels van Jesus word; en bemagtig word sodat almal uiteindelik Jesus Christus en sy Koninkryk kan dien. Dit begin deur die belewenis wat mense kry by ons naweek byeenkomste, in Afrikaans en Engels.

Kerk is meer as om net ‘n Sondag byeenkoms by te woon. Dit is interaksie met mense, groei in jou geloof en ook bou aan sterk verhoudinge in jou familie. By die Deo Victoria Familie, is dit maklik vir mense om in die groep weg te raak en daarom is ons ‘n Gemeente met kleingroepe. Ons noem dit Konnekt Groepe. Ons het baie Konnekt Groepe wat weekliks in Newcastle en Utrecht bymekaar kom, en ons Konnekt Groep Fasiliteerders is ywerig om jou te ontmoet en beter te leer ken.

Ons droom is dat elke persoon wat in Newcastle en die omgewing woon in Jesus Christus sal glo; aan ‘n familie sal behoort; ‘n Dissipel van Jesus Christus sal word; en ‘n bouer van die Koninkryk van God sal wees. Ons wil graag sien dat almal in die Deo Familie die Here Jesus Christus dieper sal beleef, nader aan mense sal groei en wyer sal uitgaan, deur by ‘n bedieningsgroep aan te sluit en te dien.


Doelstelling

Deo Victoria is ‘n Gees gedrewe Familie wat Newcastle en die wêreld verander met die liefde van Jesus.


Waardes

Ons glo dat dit waardes is wat ‘n visie dryf, en daarom het ons kernwaarhede geidentifiseer, sodat mense kan verstaan wie ons is.

 1. Ons heg waarde aan die WAARHEID

Om die Waarheid te leer en verkondig. By Deo Victoria sal ons nooit van die Waarheid wat in God se Woord geleer word wegskram nie. Ons moedig mense aan om te groei in die krag van God se Woord.

 1. Ons heg waarde aan MENSE

Egte Verhoudinge tussen opregte Mense. Deo Victoria is ‘n plek van liefde en aanvaarding waar almal welkom is om hulself te wees. Ons moedig mense aan om bymekaar te kom en grense te oorskry om een liggaam in Christus te wees.

 1. Ons heg waarde aan GROEI

Gesonde Groei van gees, siel en liggaam. By Deo Victoria wil ons sien dat mense hulle identiteit in Christus ontdek. Ons moedig ‘n kultuur van gesonde groei aan, sodat mense ‘n lewe van vryheid en volwassenheid kan leef.

 1. Ons heg waarde aan AANBIDDING

Aanbidding in Gees en Waarheid. Deo Victoria is ‘n plek van aanbidding waar ons soekend is na egte ontmoetinge met God. Ons moedig mense aan om God te aanbid met die diversiteit van hulle geestelike gawes en talente.

 1. Ons heg waarde aan die GROOT OPDRAG

Om Jesus se Hande en Voete te wees. By Deo Victoria neem ons die Groot Opdrag van Jesus Christus ernstig op. Ons moedig mense aan om dissipels te maak in die plaaslike gemeenskap sowel as die nasies.


Belydenis van Geloof

Die geloof van ons Gemeente is gegrond op die volgende

 • ONS GLO in die ewige, drie-enige God, almagtige skepper, onderhouer en regeerder van die
  ganse skepping.

 • ONS GLO in God die Vader, die outeur van die skepping en verlossing.
 • ONS GLO in Jesus Christus die enigste Seun van God die Vader, ware God wat ter wille van die
  mensdom en sy verlossing, van die hemel neergedaal en vlees geword het; wat verwek is deur die
  Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria; wat op die aarde geleef het en gekruisig is,
  gesterwe het en begrawe is, wat uit die dood opgestaan en opgevaar het na die hemel waar Hy aan
  die regterhand van die Vader sit.

 • ONS GLO in die Heilige Gees, ware God wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat die wereld
  oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en in die hele waarheid lei.

 • ONS GLO dat die Bybel die woord van God is, geskryf denr mense onder die inspirasie van die
  Heilige Gees. Ons glo dat dit gesaghebbend die wit van God verkondig en ons alles leer wat vir
  saligheid nodig is.

 • ONS GLO dat alle mense na die beeld van God geskape is; as gevolg van hulle sondige opstand is
  bierdie beeld geskend, dat alle mense voor God gesondig het en dit die wil van God is dat alle
  mense saligheid sal ontvang deur geloof in Jesus Christus.

 • ONS GLO in die doping in die Heilige Gees, met die aanvanklike teken van spreke in tale soos
  aan alle gelowiges belowe is. Ons glo in die werking van die gawes en vrug van die Gees in die
  lewe van ‘n Christen. Ons glo dat ‘n Christen ‘n dissipel van Jesus Christus behoort te wees en
  wat ‘n toegewyde en heilige lewe lei.

 • ONS GLO dat Jesus Christus die Hoof van die Kerk is wat deur die Heilige Gees saamgevoeg is
  en wat bestaan uit alle wedergebore gelowiges. Die Kerk is verantwoordelik vir die verkondiging
  en demonstrasie van die evangelie en God se wil vir alle mense. As charismatiese gemeenskap
  verkeer hulle onderling en stig mekaar.

 • ONS GLO dat die doop van die gelowige deur onderdompeling en die Nagmaal instellings van
  Jesus Christus is en deur die Kerk onderhou moet word.

 • ONS GLO dat op die God-bestemde tyd Jesus Christus Sy Kerk sal kom wegneem.
 • ONS GLO in die oordeelsdag wanneer Jesus Christus die lewende en die dode sal oordeel. Ons
  glo in die opstanding van die liggaam en ‘n ewige lewe vir die regverdige en ewige straf vir die
  goddelose. Ons glo in ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde waar God in heerlikheid sal regeer.

Die Sending van die kerk is

 • Om God te verheerlik.
 • Om die koninkryk van God te verkondig deur die bediening van die evangelie van Jesus Christus
  deur die krag van die Heilige Gees.

 • Om die behoeftes van die mens in totaliteit aan te spreek.
 • Om gelowiges te ontwikkel, toe te rus en geleentheid te gee vir bediening.
 • Om die invloed van die kerk buite sy grense en die buiteland uit te brei.
 • Om die gemeenskap van die gelowiges en netwerk van bedieninge te promoveer.

  Die Gemeente erken die volgende bedieninge

  • Die Toerustende Bedieninge volgens Efesiers 4:1-14.
   • Apostels
   • Profete
   • Evangeliste
   • Herders
   • Leraars
  • Die charismatiese bedieningsgawes soos beskryf in Romeine 12:6-9 en 1 Korinthiers 12:4-11.
  • Ouderlinge en diakens volgens 1 Timotheus 3 and Titus 1.